Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Тимощук Вадим Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ, вулиця Мечникова, б.2, лiтера А
4. Код за ЄДРПОУ
32785994
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)5380322 (044)5380344
6. Електронна поштова адреса
lebeduk@ostchem-titan.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 68 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 10.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://ucp.emitents.net.ua/ua/docs в мережі Інтернет 07.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.04.2017 припинено повноваження Голова Правлiння Тимощук Вадим Олексiйович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
06 квiтня 2017 року акцiонер, що володiє 100% акцiй Приватного акцiонерного товариства «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС», - ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) – прийняв рiшення:
- Припинити повноваження Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» Тимощука Вадима Олексiйовича з 13 квiтня 2017 року за згодою сторiн.
Пiдставою для прийняття рiшення є заява Голови Правлiння ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» Тимощука Вадима Олексiйовича.
Тимощук Вадим Олексiйович часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, перебував на посадi з 16.06.2015 (вiдповiдно до Рiшень акцiонера вiд 15.06.2015 № 78 та вiд 20.04.2016 № 96).
Зазначена особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
06.04.2017 обрано Голова Правлiння Шелемеха Владислав Володимирович н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
06 квiтня 2017 року акцiонер, що володiє 100% акцiй Приватного акцiонерного товариства «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС», - ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) – прийняв рiшення:
- Обрати на посаду Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» Шелемеху Владислава Володимировича з 14 квiтня 2017 року строком на 5 (п’ять) рокiв до 14 квiтня 2022 року.
Пiдставою для прийняття рiшення є заява Шелемехi Владислава Володимировича.
Шелемеха Владислав Володимирович на протязi останнiх 5 рокiв займав посади: директор ООО «Чжен-Т», менеджер iз збуту ТОВ «ДЦ МЕЛIТТО», iнженер з органiзацiї працi 2 категорiї вiддiлу працi та заробiтної плати, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, заступник директора фiнансового ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» (ПрАТ «Кримський ТИТАН»), керiвник проектiв ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС».
Шелемеха Владислав Володимирович не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. За даними ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особи не має.
Зазначена особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
Вiдповiдно до ч.2 ст.49 ЗУ «Про акцiонернi товариства» рiшення акцiонера, що володiє 100% акцiй акцiонерного товариства, має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства.