Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Тимощук Вадим Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 13.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32785994
4. Місцезнаходження
м. Київ , -, 01601, м. Київ, вулиця Мечникова, б.2, лiтера А
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)5380322 (044)5380344
6. Електронна поштова адреса
lebeduk@ostchem-titan.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 72   14.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://ucp.emitents.net.ua/ua/docs в мережі Інтернет 13.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - емiтентами, якi здiйснили приватне розмiщення цiнних паперiв, ця форма не заповнюється.
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - емiтентами, якi здiйснили приватне розмiщення цiнних паперiв, ця форма не заповнюється.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - емiтентами, якi здiйснили приватне розмiщення цiнних паперiв, ця форма не заповнюється.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - емiтентами, якi здiйснили приватне розмiщення цiнних паперiв, ця форма не заповнюється.
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" - емiтентами, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, ця форма не заповнюється.
"Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - посадовi особи не володiють акцiями емiтента. Всi акцiї емiтента належать єдиному акцiонеру - юридичнiй особi.
"Iнформацiя про дивiденди" - в 2016 роцi дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - емiтентами, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, ця форма не заповнюється.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не здiйснював викуп власних акцiй.
"Опис бiзнесу" - емiтентами, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, ця форма не заповнюється.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод вiдповiдна iнформацiя у емiтента не виникала.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод вiдповiдна iнформацiя у емiтента не виникала.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод вiдповiдна iнформацiя у емiтента не виникала.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтнiй перiод вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв.
"Текст аудиторського висновку (звiту)" - емiтентами, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, ця форма не заповнюється.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй.
"Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забеспечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод вiдповiдна iнформацiя у емiтента не виникала.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - iнформацiя вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН" - ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН, тому ця форма не заповнюється.
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не здiйснював випуски сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН, тому ця форма не заповнюється.
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН, тому ця форма не заповнюється.
"Правила ФОН" - ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН, тому ця форма не заповнюється.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi) - за звiтний перiод емiтент не складав фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами.
"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює" забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не заповнюється, випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" - за звiтний перiод емiтент не здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
-
3. Дата проведення державної реєстрації
31.08.2004
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
736146895
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
23
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.12 Виробництво барвникiв i пiгментiв
20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин
46.75 Оптова торгiвля хiмiчними продуктами
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Правлiння, Ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" м. Київ
2) МФО банку
300647
3) поточний рахунок
26009010121
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" м. Київ
5) МФО банку
300647
6) поточний рахунок
26009010121

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тимощук Вадим Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища повна
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор "Кримський ТИТАН" ("ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.06.2015 до 22.04.2021
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" та трудовим контрактом.
Винагорода в грошовiй формi виплачувалась в розмiрi, який визначений у трудовому контрактi.
Призначений Головою Правлiння ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" з 16.06.2015 по 21.04.2016 за Рiшенням акцiонера вiд 15.06.2015 № 78 та обран на новий строк з 22.04.2016 строком на 5 рокiв до 22.04.2021 за Рiшенням акцiонера вiд 20.04.2016 № 96 (пiдставою для прийняття рiшення було те, що строк повноважень Голови та членiв Правлiння закiнчувався - 21.04.2016, та заява про згоду на обрання Головою Правлiння на новий строк Тимощука Вадима Олексiйовича).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 23 роки. Тимощук Вадим Олексiйович на протязi останнiх5 рокiв займав посади: фiнансового директора. заступника генерального директора. першого заступника директора ТОВ "Формула Ритейл"; першого заступника директора, директора ТОВ "Сервiсна Компанiя "Формула"; фiнансового директора ПрАТ "Кримський ТИТАН", фiнансового директора ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС", Голови Правлiння ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС".
У ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" вiдсутнi данi щодо займання особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах у перiод виконання посадових обов'язкiв Голови Правлiння.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Венедiктов Андрiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища повна
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник директора з безпеки ПрАТ "Кримський ТИТАН"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.07.2014 до 21.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" та трудовим контрактом.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Венедiктов Андрiй Анатолiйович на протязi останнiх 5 рокiв займав посади: провiдний фахiвець вiддiлу фiнансової безпеки Управлiння фiнансової та майнової безпеки ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз"; перший заступник директора з безпеки, директор з безпеки ПрАТ "Кримський ТИТАН" (ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС").
Виконував обов'язки члена Правлiння з 07.07.2014 (Рiшення акцiонера вiд 07.07.2014 № 43). Згiдно Рiшення акцiонера вiд 20.04.2016 № 96 припинено повноваження члена Правлiння з 21.04.2016 у зв'язку з закiнченням повноважень основного складу Правлiння (строк повноважень Голови та членiв Правлiння закiнчувався - 21.04.2016).
У ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" вiдсутнi данi щодо займання особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах у перiод виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiдренков Юрiй Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища повна
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора комерцiйного ПрАТ «Кримський ТИТАН»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.07.2014 до 21.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" та трудовим контрактом.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 18 рокiв. Вiдренков Юрiй Сергiйович на протязi останнiх 5 рокiв займав посади: заступник начальника вiддiлу - начальника бюро металiв вiддiлу забезпечення управлiння комбiнату фiлiї "Вiльногiрський гiрничо-металургiйний комбiнат" ПрАТ "Кримський ТИТАН"; начальник вiддiлу постачання, заступник директора комерцiйного, директор комерцiйний ПрАТ "Кримський ТИТАН" (ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС").
Виконував обов'язки члена Правлiння з 01.07.2014 (Рiшення акцiонера вiд 01.07.2014 № 42). Згiдно Рiшення акцiонера вiд 20.04.2016 № 96 припинено повноваження члена Правлiння з 21.04.2016 у зв'язку з закiнченням повноважень основного складу Правлiння (строк повноважень Голови та членiв Правлiння закiнчувався - 21.04.2016).
У ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" вiдсутнi данi щодо займання особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах у перiод виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лебедєва Тетяна Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища повна
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу корпоративного розвитку ЗАТ "Кримський ТИТАН"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2011 до 21.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" та трудовим контрактом.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Лебедєва Тетяна Вiкторiвна на протязi останнiх 5 рокiв займав посади: начальник вiддiлу корпоратвиного розвитку ЗАТ "Кримський ТИТАН" (ПрАТ "Кримський ТИТАН", ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС").
Виконувала обов'язки члена Правлiння з 02.2009 (протоколи Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Кримський ТИТАН" вiд 06.02.2009 № 1/2009, вiд 22.10.2010 № 1/2010 та вiд 14.04.2011 № 1). Згiдно Рiшення акцiонера вiд 20.04.2016 № 96 припинено повноваження члена Правлiння з 21.04.2016 у зв'язку з закiнченням повноважень основного складу Правлiння (строк повноважень Голови та членiв Правлiння закiнчувався - 21.04.2016).
У ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" вiдсутнi данi щодо займання особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах у перiод виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сахненко Сергiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища повна
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор фiлiї «Iршанський гiрничо-збагачувальний комбiнат» ПрАТ Кримський ТИТАН»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 до 21.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" та трудовим контрактом.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 39 рокiв.Сахненко Сергiй Петрович на протязi останнiх 5 рокiв займав посади: заступник Голови Правлiння по управлiнню гiрничими комбiнатами ЗАТ "Кримський ТИТАН", Генеральний директор фiлiї "Iршанський гiрничо-збагачувальний комбiнат" ПрАТ "Кримський ТИТАН" (ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС").
Виконував обов'язки члена Правлiння з 04.2014 (Рiшення акцiонера вiд 18.04.2014 № 32). Згiдно Рiшення акцiонера вiд 20.04.2016 № 96 припинено повноваження члена Правлiння з 21.04.2016 у зв'язку з закiнченням повноважень основного складу Правлiння (строк повноважень Голови та членiв Правлiння закiнчувався - 21.04.2016).
У ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" вiдсутнi данi щодо займання особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах у перiод виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазнiков Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища повна
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор фiлiї «Вiльногiрський гiрничо-металургiйний комбiнат» ПрАТ Кримський ТИТАН»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2014 до 21.04.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням "Про Правлiння ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" та трудовим контрактом.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 37 рокiв.Лазнiков Олександр Миколайович на протязi останнiх 5 рокiв займав посади: головний iнженер, виконуючий обов'язки Генерального директора, Генеральний директор фiлiї "Вiльногiрський гiрничо-металургiйний комбiнат" ПрАТ "Кримський ТИТАН" (ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС").
Виконував обов'язки члена Правлiння з 04.2014 (Рiшення акцiонера вiд 18.04.2014 № 32). Згiдно Рiшення акцiонера вiд 20.04.2016 № 96 припинено повноваження члена Правлiння з 21.04.2016 у зв'язку з закiнченням повноважень основного складу Правлiння (строк повноважень Голови та членiв Правлiння закiнчувався - 21.04.2016).
У ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" вiдсутнi данi щодо займання особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах у перiод виконання посадових обов'язкiв члена Правлiння.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванченко Олена Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища повна
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПАТ "ДХК "Титан України"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.01.2013 на 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та трудовим контрактом.
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Iванченко Олена Валерiївна на протязi останнiх 5 рокiв займала посади: заступник головного бухгалтеру ТОВ "Авто Iнтернешнл Метрополiс"; заступник головного бухгалтеру, головний бухгалтер ТОВ "СIНТЕЗ РЕСУРС", заступник головного бухгалтера ПрАТ "Кримський ТИТАН" (ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС").
Виконує обов'язки Ревiзора з 01.2013 (Рiшення акцiонера вiд 16.01.2013 № 2).
На даний час у ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" вiдсутнi данi щодо займання особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах у перiод виконання посадових обов'язкiв Ревiзора (крiм тих, що вказанi).
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткачук Олена Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища повна
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтеру ПрАТ "Кримський ТИТАН"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.01.2015 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.
Винагорода в грошовiй формi посадовiй особi емiтента виплачувалась у розмiрi посадового окладу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 24 рокiв. Ткачук Олена Євгенiвна на протязi останнiх 5 рокiв займала посади: начальник вiддiлу аудита з податкового облiку ЗАТ "Кримський ТИТАН", заступник головного бухгалтера ПрАТ "Кримський ТИТАН".
Призначена головним бухгалтером з 13.01.2015 (наказ №11-к вiд 12.01.2015).
За даними ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" у перiод виконання посадових обов'язкiв особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприєствах.
Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОСТХЕМ Джерманi Гмбх" (OSTCHEM Germany GmbH) н/д 22765 Нiмеччина н/д м. Гамбург Ердманштрасе, буд. 10-12 736146895 100 100 736146895 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.01.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Внесення змiн в умови кредитування за Кредитним Договором про вiдкриття Кредитної Лiнiї № 20-3763/2-1 вiд 29 листопада 2013 року щодо змiни графiку користування кредитними коштами та перенесення строкiв оплати процентiв за користування кредитними коштами.
2. Про надання повноважень на укладення вiдповiдних договорiв про внесення змiн.
3. Про надання повноважень на укладення додаткових договорiв до Кредитного договору в майбутньому.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 16.02.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Щодо продажу корпоративних прав у виглядi частки статутного капiталу ТОВ “МОТРОНIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ”.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 19.02.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Щодо схвалення Договору про внесення змiн до договору застави № 191/48-3 вiд 26.12.2014.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.03.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Внесення змiн до умов кредитування за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї № 03-В/13 вiд 22.02.2013р.
2. Надання згоди на збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства за Договором iпотеки № 31/13 вiд 27.02.2013р. у зв’язку зi змiною умов кредитування.
3. Надання згоди на збiльшення обсягу вiдповiдальностi Товариства та укладення вiдповiдних додаткових угод/договорiв до Договорiв застави у зв’язку зi змiною умов кредитування.
4. Звернення до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Валки-Iльменiт» з клопотанням виступити фiнансовим поручителем на змiнених умовах кредитування та укласти вiдповiдну додаткову угоду до Договору поруки № 05-П/13 вiд 27.02.2013р.
5. Звернення до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Межирiченський гiрничо-збагачувальний комбiнат» з клопотанням виступити фiнансовим поручителем на змiнених умовах кредитування та укласти вiдповiдну додаткову угоду до Договору поруки № 06-П/13 вiд 27.02.2013р.
6. Звернення до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мотронiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат» з клопотанням виступити поручителем на змiнених умовах кредитування та укласти вiдповiдну додаткову угоду до Договору поруки № 374-П/14 вiд 19.12.2014р.
7. Звернення до компанiї Tolexis Enterprises AG (Швейцарiя) з клопотанням виступити поручителем на змiнених умовах кредитування та укласти вiдповiдну додаткову угоду до Договору поруки.
8. Звернення до компанiї Tolexis International Limited (Республiка Кiпр) з клопотанням виступити поручителем на змiнених умовах кредитування та укласти вiдповiдну додаткову угоду до Договору поруки.
9. Звернення до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Титановi iнвестицiї» (Росiйська Федерацiя) з клопотанням виступити поручителем на змiнених умовах кредитування та укласти вiдповiдну додаткову угоду до Договору поруки вiд 22.10.2014р. Про надання повноважень на укладення правочинiв.
10. Про надання повноважень на укладання правочинiв.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 31.03.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Внесення змiн в умови кредитування за Кредитним Договором про вiдкриття Кредитної Лiнiї № 20-3763/2-1 вiд 29 листопада 2013 року щодо отримання траншу кредиту, змiни строку кiнцевого погашення кредиту, змiну процентної ставки та порядку сплати нарахованих процентiв.
2. Звернення до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Титановi iнвестицiї» (Росiйська Федерацiя) з проханням виступити у якостi поручителя за Кредитним договором на змiнених умовах.
3. Звернення до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центр Оптимальних Технологiй» (Росiйська Федерацiя) з проханням виступити у якостi поручителя за Кредитним договором.
4. Звернення до компанiї «TOLEXIS INTERNATIONAL LIMITED» (Республiка Кiпр)» з проханням виступити у якостi поручителя за Кредитним договором.
5. Внесення змiн до Iпотечного договору № 20-3765/3-1 з застереженням про задоволення вимог iпотеко держателя, та до договору застави № 3764/3-1 вiд 29.11.2013 р., договору застави майнових прав № 20-0678/3-1 вiд 28.02.2014 р., договору застави майнових прав № 20-0677/3-1 вiд 28.02.2014 р. щодо строку кiнцевого погашення кредиту.
6. Про внесення змiн до графiку зниження Лiмiту Кредитної лiнiї..
7. Про надання повноважень на укладення додаткових договорiв до Кредитного договору, договорiв забезпечення та договорiв про надання траншу в майбутньому.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Щодо заходiв у зв‘язку з запланованою лiквiдацiєю ФIЛIЇ «ВIЛЬНОГIРСЬКИЙ ГIРНИЧО-МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ» та ФIЛIЇ "IРШАНСЬКИЙ ГIРНИЧО – ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ".
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 07.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Щодо проведення оцiночних робот по визначенню ринкової вартостi майна (часток у Статутному капiталi).
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 15.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про продаж корпоративних прав у виглядi частки статутного капiталу ТОВ “КАН”.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про розгляд та затвердження звiту про результати фiнансово – господарської дiяльностi ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» за 2015 рiк.
2. Про розгляд та затвердження звiту Правлiння ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» за 2015 рiк.
3. Про розгляд та затвердження звiту Ревiзора ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» за 2015 рiк.
4. Про розгляд та затвердження висновкiв Ревiзора з рiчної фiнансової звiтностi та фiнансово – господарської дiяльностi ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» за 2015 рiк.
5. Про розподiл прибутку та збиткiв за 2015 рiк.
6. Про виплату дивiдендiв за 2015 рiк.
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про припинення повноважень складу Правлiння ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС».
2. Про обрання Голови Правлiння ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС».
3. Про припинення повноважень осiб, якi мають право вчиняти юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС».
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про вiдчуження належної Товариству частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «МЕЖИРIЧЕНСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
2. Про звернення до АТ «Ощадбанк» за письмовою згодою щодо вiдчуження належної Товариству частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «МЕЖИРIЧЕНСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
3. Про звернення до iншого учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «МЕЖИРIЧЕНСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» iз пропозицiєю скористатись переважним правом купiвлi частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «МЕЖИРIЧЕНСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
4. Про укладення Товариством договору купiвлi-продажу частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «МЕЖИРIЧЕНСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ».
5. Про надання повноважень на вчинення дiй вiд iменi Товариства з метою виконання цього рiшення.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про внесення змiн до Статуту Палацу культури «Титан» та Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у зв’язку iз змiною найменування ПрАТ «Кримський ТИТАН» та як одного iз засновникiв Палацу культури «Титан».
2. Про припинення дiяльностi Установи – Палац культури «Титан», iдентифiкацiй код 25307455, мiсцезнаходження: 12110, Україна, Житомирська область, Хорошiвський район, смт. Iршанськ, вулиця Шевченка, 7, шляхом її лiквiдацiї.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.05.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1.Про припинення дiяльностi ФIЛIЇ «ВIЛЬНОГIРСЬКИЙ ГIРНИЧО-МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» iдентифiкацiй код 39376858, мiсцезнаходження: 51700, Україна, Днiпропетровська область, м.Вiльногiрськ, ул. Ленiнського комсомолу, будинок 30а, примiщення 3, шляхом її лiквiдацiї.
2. Про припинення дiяльностi ФIЛIЇ «IРШАНСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» iдентифiкацiй код 33173968, мiсцезнаходження: 12110, Україна, Житомирська обл., Володарсько-Волинський район, смт. Iршанськ, ул. Шевченко, 1, шляхом її лiквiдацiї.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 01.06.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про надання згоди ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» на укладення Договору про перевiд боргу з компанiєю Tolexis INTERNATIONAL LImited та ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Титановi Iнвестицiї».
2. Про надання повноважень Головi правлiння на здiйснення заходiв на виконання пункту 1 цього Рiшення.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 01.06.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1.Про внесення змiн до Трудового контракту з Головою Правлiння ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» Тимощуком Вадимом Олексiйовичем вiд 22.04.2016 року.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 23.06.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1.Про звiльнення Лазнiкова Олександра Михайловича з посади генерального директора ФIЛIЇ «ВIЛЬНОГIРСЬКИЙ ГIРНИЧО-МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» за п.1 ч.1 ст.36 КЗпП України.
2.Про звiльнення Сахненко Сергiя Петровича з посади генерального директора ФIЛIЇ «IРШАНСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» за п.1 ч.1 ст.36 КЗпП України.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.06.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1.Про залишення в заставi майнових прав на отримання грошових коштiв за контрактами в якостi забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «МОТРОНIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» за Договором кредитної лiнiї № 01/48-1 вiд 19 лютого 2013 року.
2.Про передачу в заставу Банку в якостi забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «МОТРОНIВСЬКИЙ ГЗК» за Договором кредитної лiнiї майнових прав на отримання грошових коштiв за зовнiшньоекономiчним контрактом № 12/393 вiд 23.12.2015р., укладеним мiж Товариством та компанiєю TITANIUM STANDARD LIMITED.
3.Залишити поруку Товариства в якостi забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «МОТРОНIВСЬКИЙ ГЗК» за Договором кредитної лiнiї.
4.Про надання повноважень Головi Правлiння Товариства на укладення та пiдписання зазначених вище договорiв, а також самостiйно визначати умови вказаних договорiв, не передбаченi цим Рiшенням, а також на пiдписання iнших необхiдних документiв.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.07.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про надання згоди ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» на продаж ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МОТРОНIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», нерухомого майна – майнового комплексу, розташованого за адресою: Днiпропетровська область, м.Вiльногiрськ, вул. Цегельна, № 5а/1.
2. Про надання згоди ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» на продаж ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МОТРОНIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ», нерухомого майна - вбудоване примiщення №3 (три), розташованого за адресою: Днiпропетровська обл., м.Вiльногiрськ, вул. Молодiжна (до перейменування колишня – Ленiнського Комсомолу), будинок 30А (тридцять лiтера «А») ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МОТРОНIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (код за ЄДРПОУ 39376858).
3. Про надання повноважень Головi правлiння на здiйснення заходiв на виконання пунктiв 1-2 цього Рiшення.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 08.08.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1.Внесення змiн до статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВАЛКИ-IЛЬМЕНIТ» (ТОВ «ВАЛКИ-IЛЬМЕНIТ»), код ЄДРПОУ 31280048, шляхом викладення його в новiй редакцiї та надання повноважень Головi правлiння Товариства на його пiдписання.
2.Про надання повноважень Головi правлiння Товариства на представлення iнтересiв Товариства, як учасника ТОВ «ВАЛКИ-IЛЬМЕНIТ», на загальних зборах учасникiв ТОВ «ВАЛКИ-IЛЬМЕНIТ».
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 08.08.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про внесення змiн до Договору кредитної лiнiї № 01/48-1 вiд 19.02.2013р., укладеним мiж Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «МОТРОНIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» та АТ «Ощадбанк».
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 08.09.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про укладання Договiру про розiрвання Договору вiдступлення шляхом купiвлi-продажу частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “КАН” вiд 21 квiтня 2016 року.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.09.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про надання повноважень Головi правлiння Товариства на представлення iнтересiв Товариства, як учасника ТОВ «ВАЛКИ-IЛЬМЕНIТ», на загальних зборах учасникiв ТОВ «ВАЛКИ-IЛЬМЕНIТ».
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 04.10.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Надання згоди на укладення додаткового договору до Договору застави майнових прав №153/13 вiд 19 квiтня 2013 року мiж Товариством та ПАТ «АЛЬФА-БАНК» щодо змiни предмету застави.
2. Надання згоди на передачу Товариством у заставу Банку обладнання.
3. Про надання повноважень на укладання правочинiв.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.10.2016
Кворум зборів** 100
Опис 1. Надання згоди на укладення Договорiв купiвлi – продажу об‘єктiв нерухомого майна.
2. Про надання повноважень на укладання правочинiв.
Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH).
Враховуючи, що акцiонер ТОВ «ОСТХЕМ Джерманi Гмбх» (OSTCHEM Germany GmbH) володiє 100% акцiй емiтента, Рiшення акцiонера має статус протоколу Загальних зборiв акцiонерiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30.11.2010 207/01/1/10 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000103782 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 736146895 736146895.00 100
Опис Випуск цiнних паперiв ЗАТ "Кримський ТИТАН" зареєстровано 07.12.2004, № свiдоцтва про реєстрацiю випуску - 39/01/1/04, орган, що зареєстрував випуск - управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в Автономнiй Республiцi Крим, код цiнних паперiв - UA0105421004, тип цiнного папера - Акцiї iменнi простi, форма iснування - документарна, форма випуску - iменнi, номiнальною вартiстю 1 грн. у кiлькостi 736146895 штук, загальною номiнальною вартiстю 736146895 грн., що складало 100 % у статутному капiталi.
У зв'язку з переведенням випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, випуск цiнних паперiв зареєстровано заново 30.11.2010 року, № свiдоцтва про реєстрацiю випуску - 207/01/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в Автономнiй Республiцi Крим, код цiнного паперу - UA4000103782, тип цiнного паперу - Акцiї iменнi простi, форма iснування - бездокументарна, форма випуску - iменнi, номiнальною вартiстю 1 грн. у кiлькостi 736146895 штук, загальною номiнальною вартiстю 736146895 грн., що складає 100 % у статутному капiталi. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видано Територiальним управлiнням ДКЦПтаФР в АР Крим 30.11.2010.
У вiдповiдностi з Положенням про порядок змiни свiдоцтва (свiдоцтв) про реєстрацiю випуску (випускiв) емiсiйних цiнних паперiв у зв'язку зi змiною найменування акцiонерного товариства (затверджене Рiшенням ДКЦПтаФР вiд 30.12.2009 № 1638) 27 травня 2011 року емiтентом було отримане нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний № 207/01/1/10, дата реєстрацiї 30.11.2010) у зв'язку зi змiною найменування акцiонерного товариства з "Закритого" на "Приватне". Рiшення про змiну найменування було прийнято на засiданнi Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Кримський ТИТАН" (протокол вiд 14.04.2011 № 1) з метою приведення дiяльностi у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
У зв'язку зi змiною найменування з ПрАТ "Кримський ТИТАН" на ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" (згiдно Рiшенню акцiонера вiд 04.03.2015 № 69) 31 березня 2015 року емiтентом було отримане нове Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (реєстрацiйний номер № 207/01/1/10, дата реєстрацiї 30.11.2010), яке видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
У звiтному перiодi торгiвля власними цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась.
 
07.12.2004 39/01/1/04 Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в АР Крим UA0105421004 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 1 736146895 736146895.00 0
Опис Випуск переведено у бездокументарну форму.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1523152 1187968 6070 4941 1529222 1192909
будівлі та споруди 645324 562956 4941 4941 650265 567897
машини та обладнання 759800 564930 1129 0 760929 564930
транспортні засоби 87478 36804 0 0 87478 36804
земельні ділянки 0 362 0 0 0 362
інші 30550 22916 0 0 30550 22916
2. Невиробничого призначення: 1865 582 0 0 1865 582
будівлі та споруди 1077 578 0 0 1077 578
машини та обладнання 40 4 0 0 40 4
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 748 0 0 0 748 0
Усього 1525017 1188550 6070 4941 1531087 1193491
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): необмежений;
первiсна вартiсть основних засобiв: 2 261 792 тис. грн.
ступiнь зносу основних засобiв: 47,46%
сума нарахованого зносу: 1 073 242 тис. грн.
За 2016 рiк суттєвi змiни вiдбулися у вартостi основних засобiв по категорiях:
- будiвлi та споруди за рахунок продажу;
- машини та обладнання – реалiзацi, списання;
- транспортнi засоби – реалiзацii;
- земельнi дiлянки – набування права на спадщину за заповiтом;
- iнши засоби – реалiзацii та списання.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -5515698 -2022260
Статутний капітал (тис. грн.) 736147 736147
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 736147 736147
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.2013 року № 73. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає – 5 515 698 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Пiдприємства немає. Товариство планує зменшити збитки в наступному перiодi.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 5314056 X X
у тому числі:  
кредит у ПАТ "Альфа-Банк" 28.02.2013 1563474 13.25 21.12.2020
кредит у COMMERZBANK 29.09.2008 444841 0.75 01.06.2019
кредит у ТОВ "КапiталЮгIнвест" 23.12.2013 2234581 8.0 22.02.2021
кредит у ВАТ Банк ВТБ 28.04.2015 1071160 9.4 01.06.2016
кредит у АТ "Ощадбанк" 17.05.2013 0 11.0 19.01.2019
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 259 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 461800 X X
Інші зобов'язання X 9543646 X X
Усього зобов'язань X 15319761 X X
Опис: н/д

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Титан губчатий 0 0 0 636,24 тонн 88379 7.37
2 Дiоксид титану марки SUM 0 0 0 28280 тонн 1023002 85.28

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Титан губчатий 6.4
2 Дiоксид титану марки SUM 88.3

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
20.04.2016 20.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.05.2016 10.05.2016 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Арка"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31520115
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Кiквiдзе, 3 оф. 18
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2698 20.03.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 104 А 004934 30.11.2001 до 30.11.2020
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 24 23
2 2015 14 13
3 2014 40 39

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): ТОВ "ОСТХЕМ Джерманi Гмбх" (OSTCHEM Germany GmbH) є єдиним акцiонером ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" та приймає рiшення одноосiбно. Рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): ТОВ "ОСТХЕМ Джерманi Гмбх" (OSTCHEM Germany GmbH) є єдиним акцiонером ПрАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" та приймає рiшення одноосiбно. Рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): 1. Надання згоди на укладення Договору купiвлi – продажу об‘єкту нерухомого майна - квартири №133 (сто тридцять три) за адресою: Автономна Республiка Крим, мiсто Армянськ, мiкрорайон iм.Генерала Кoрявко, будинок № 11 (одинадцять) мiж Товариством та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Титановi Iнвестицiї» (Росiйська Федерацiя). 2. Надання згоди на укладення Договору купiвлi – продажу об‘єкту нерухомого майна - квартири № 296 (двiстi дев’яносто шiсть), що знаходиться за адресою: Автономна Республiка Крим, мiсто Армянськ, мiкрорайон iм. Генерала Кoрявко, будинок № 3 (три) мiж Товариством та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Титановi Iнвестицiї» (Росiйська Федерацiя). 3. Про надання повноважень на укладання правочинiв. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 0
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) н/д

н/д

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) н/д
Інші (запишіть) н/д

н/д

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) н/д

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): н/д X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) н/д

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Так
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Кодекс корпоративного управлiння

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) н/д

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитор не змiнювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) н/д

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) н/д

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): н/д

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 18.03.2015 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: н/д
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" дотримується.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" за ЄДРПОУ 32785994
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 20.12
Середня кількість працівників 23
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, лiт. А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 28247 26589 0
первісна вартість 1001 35700 35447 0
накопичена амортизація 1002 7453 8858 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 563067 633461 0
Основні засоби: 1010 918452 1188550 0
первісна вартість 1011 1768926 2261792 0
знос 1012 850471 1073242 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 606565 0 0
первісна вартість 1016 864402 0 0
знос 1017 257837 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 6 4 0
первісна вартість 1021 15 15 0
накопичена амортизація 1022 9 11 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

4729637

2175000

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 63 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 6846040 4023604 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 95652 44127 0
Виробничі запаси 1101 81460 42724 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 1055 1026 0
Товари 1104 13137 377 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4550557 4192117 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1365571

1120746

0
з бюджетом 1135 78898 200586 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 23213 10399 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16323 150061 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 32327 40054 0
Готівка 1166 9 0 0
Рахунки в банках 1167 32318 40054 0
Витрати майбутніх періодів 1170 927 167 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 53320 18727 0
Усього за розділом II 1195 6193575 5766585 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 66270 13874 0
Баланс 1300 13105885 9804063 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 736147 736147 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 446 611 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 11635 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2770488 -6252456 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -2022260 -5515698 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 5013 2368 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 704433 1639476 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 2234581 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 709446 3876425 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 976827 1071160 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 3304548 368839 0
за товари, роботи, послуги 1615 7906108 7734751 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1326 259 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 743 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1889 624 0
за одержаними авансами 1635 418438 145120 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 6997 2134 0
Доходи майбутніх періодів 1665 121 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1801702 2120449 0
Усього за розділом IІІ 1695 14418699 11443336 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 13105885 9804063 0

Примітки -
Керівник В.О. Тимощук
Головний бухгалтер О.Є. Ткачук

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" за ЄДРПОУ 32785994
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1199525 2421567
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1062137 ) ( 2257869 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

137388

163698
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1400511 3461244
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 47397 ) ( 85751 )
Витрати на збут 2150 ( 64466 ) ( 124500 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1463381 ) ( 3749488 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 37345 ) ( 334797 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 900723 1620242
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 483380 ) ( 540778 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 3876246 ) ( 3427504 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 3496248 ) ( 2682837 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 2645 -14591
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 3493603 ) ( 2697428 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3493603 -2697428

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 51936 2224182
Витрати на оплату праці 2505 41008 117165
Відрахування на соціальні заходи 2510 17699 57006
Амортизація 2515 149760 69014
Інші операційні витрати 2520 632341 311442
Разом 2550 892744 2778809

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник В.О. Тимощук
Головний бухгалтер О.Є. Ткачук

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" за ЄДРПОУ 32785994
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

603923

2820315
Повернення податків і зборів 3005 16073 500
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 338 9356
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1308066 1675448
Надходження від повернення авансів 3020 436647 1045895
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2340 3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 8 204
Надходження від операційної оренди 3040 9676 5798
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 136162 1727792
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1368467 )

( 502869 )
Праці 3105 ( 34866 ) ( 115251 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6496 ) ( 47858 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 15741 ) ( 195574 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 15741 ) ( 35051 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 228658 ) ( 1692316 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 331891 ) ( 418744 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 722530 ) ( 2260575 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -195416 2052124
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 240000 0
необоротних активів 3205 35794 24709
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 105035 4691
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 1904 ) ( 60315 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 495 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 21760 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 378925 -53170
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 162064 1106060
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 15163 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 2930569
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 347805 ) ( 409675 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 4241 ) ( 298 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -174819 -2234482
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 8690 -235528
Залишок коштів на початок року 3405 32327 257419
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -963 10436
Залишок коштів на кінець року 3415 40054 32327

Примітки -
Керівник В.О. Тимощук
Головний бухгалтер О.Є. Ткачук

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" за ЄДРПОУ 32785994
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник В.О. Тимощук
Головний бухгалтер О.Є. Ткачук

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" за ЄДРПОУ 32785994
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 736147 0 446 11635 -2703714 0 0 -1955486
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -66774 0 0 -66774
Скоригований залишок на початок року 4095 736147 0 446 11635 -2770488 0 0 -2022260
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -3493603 0 0 -3493603
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 165 -11635 11635 0 0 165
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 165 -11635 -3481968 0 0 -3493438
Залишок на кінець року 4300 736147 0 611 0 -6252456 0 0 -5515698

Примітки -
Керівник В.О. Тимощук
Головний бухгалтер О.Є. Ткачук