Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Шелемеха Владислав Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01601, м. Київ, вулиця Мечникова, б.2, лiтера А
4. Код за ЄДРПОУ
32785994
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)5380322 (044)5380344
6. Електронна поштова адреса
lebeduk@ostchem-titan.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 102 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 01.06.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://ucp.emitents.net.ua/ua/docs в мережі Інтернет 31.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.05.2017 звільнено Головний бухгалтер Ткачук Олена Євгенiвна н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
31 травня 2017 року, на пiдставi наказу Голови Правлiння та особистої заяви особи, у складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни:
- Звiльнена: Ткачук Олена Євгенiвна, головний бухгалтер Приватного акцiонерного товариства «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС», перебувала на посадi з 13.01.2015 до 31.05.2017, згоди на розкриття паспортних даних особа не надавала, пiдставою звiльнення є особиста заява та наказ №25-к вiд 31.05.2017 року, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
31.05.2017 призначено Головний бухгалтер Гура Марина Миколаївна н/д н/д
н/д
0
Зміст інформації:
31 травня 2017 року, на пiдставi наказу Голови Правлiння та особистої заяви особи, у складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi змiни:
- Призначена: Гура Марина Миколаївна - головний бухгалтер Приватного акцiонерного товариства «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС» з 01.06.2017 на необмежений термiн. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: заступник головного бухгалтеру-начальник Управлiння облiку внутрiшньобанкiвських операцiй Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ «РОДОВIД БАНК», заступник головного бухгалтеру ПАТ «РОДОВIД БАНК», т. в. о. головного бухгалтеру ПАТ «РОДОВIД БАНК», начальник вiддiлу бухгалтерського облiку та аудиту ПрАТ «ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС». Згоди на розкриття паспортних даних особа не надавала. Пiдставою призначення є особиста заява та наказ №26-к вiд 31.05.2017 року. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.